Natuurtoetsen Wet natuurbescherming (Wnb)

Voor wie? Voor iedereen die buiten aan het werk is of plannen maakt voor de buitenruimte!

Quickscan planvorming

Een quickscan is een globale natuurtoets die beoordeelt of een plangebied geschikt is voor beschermde soorten. Een quickscan bestaat uit bureau-onderzoek en 1 veldbezoek dat gezamelijk in een korte rapportage wordt vastgelegd. In de conclusie staat of er een natuurtoets (vervolgonderzoek) nodig is en voor welke soorten dat betreft.

Natuurtoets

Een natuurtoets, ook wel vervolgonderzoek / naderonderzoek genoemd, volgt vaak op een quickscan en wordt volgens een landelijke werkwijze uitgevoerd. De natuurtoets beoordeelt of beschermde soorten nadelige gevolgen ondervinden van een ingreep of activiteit. Met de natuurtoets kun je een ontheffing aanvragen.

Quickscan uitvoering

Om een zorgvuldige uitvoering van het project te kunnen verzorgen is een quickscan uitvoering nodig; dit is een opname vooraf aan het moment van uitvoeren. Een quickscan uitvoering staat ten dienste van de ecologische begeleiding waarbij eventuele natuurwaarden worden gemarkeerd.

Soortenmanagementplan

Een soortenmanagementplan (SMP) is de kern van de gebiedsgerichte aanpak natuur. Het betreft een grootschalig (op gebiedsniveau) onderzoek naar beschermde soorten zoals Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen. Met een SMP kun je een gebiedsontheffing bij de provincie aanvragen.

Voor wie? Voor iedereen die buiten aan het werk is of plannen maakt voor de buitenruimte!

Vergunningverlener

Als vergunningverlener vraag je aan de adviseur ecologie om de natuurtoets van een omgevingsvergunningaanvraag te beoordelen. Ook wanneer er geen natuurtoets is meegeleverd moet je soms de adviseur ecologie om advies vragen. Lees hier meer over op checklistnatuur.nl.

Bestemmingsplanjurist

Voor het maken van een bestemmingsplan is het een voorwaarde dat het plan uitvoerbaar is. Dit voorkomt dat de Raad beleid vaststelt dat niet uitvoerbaar is. Het moet dus ook voldoen aan natuurwetgeving.

Projectleider RO

Als projectleider wil je niet voor verrassingen komen te staan zoals het vertragen van je project omdat je nog een natuurtoets moet laten uitvoeren. Begin dus op tijd!

Kaales Natuur & Ondernemen ontzorgt je met het proces en regelt de inhoudelijke deskundigheid.

Particulier

Als particulier dien je je ook te houden aan de regels uit de Wet natuurbescherming. Kaales Natuur & Ondernemen kan jou helpen bij je omgevingsvergunningaanvraag voor het onderdeel natuur.


Voor wie? Voor iedereen die buiten aan het werk is of plannen maakt voor de buitenruimte!

Woningbouwcorporatie


Omgevingsdienst


Aannemer

Adviseur ecologie


Voor wie? Voor iedereen die buiten aan het werk is of plannen maakt voor de buitenruimte!

Groenbeheerder


Agrarisch ondernemer


Vastgoed adviseur

Provincie

De rol van de gemeente als vergunningverlener en bevoegd gezag toezicht en handhaving binnen de Wabo

De praktijk wijst uit dat het voor een grote gemeente een stuk eenvoudiger is om ecologische kennis in huis te halen dan een kleine gemeente. Sommige gemeenten hebben dit (in theorie) opgelost door de beoordeling van natuurtoetsen in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag uit te laten voeren door een Omgevingsdienst.

De omgevingsdienst kan toetsen en adviseren, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen. En hoewel een initiatiefnemer misschien wel vindt dat natuur niet in het geding is moet de gemeente daar in het kader van de volledigheidstoets een oordeel over geven. Is de aanvraag op basis van natuur onvolledig dan moet je als aanvrager alsnog je huiswerk doen, wat vaak neerkomt op het aanleveren van een quickscan of natuurtoets. Soms kan afstemming me de provincie handig zijn om een verklaring van geen bedenkingen te voorkomen.

Twijfel je als gemeente of de natuurtoets correct is of blijkt uit de conclusie dat er een ontheffing Wet natuurbescherming nodig is dan moet je, omdat de aanvraag al is ingediend (de Wabo-procedure loopt al) , een 'Verklaring van geen bedenkingen' bij de provincie aanvragen. Wanneer je deze als gemeente ontvangt dan zijn de voorwaarden bindend voor de omgevingsvergunning.

De rol van de provincie als bevoegd gezag Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 lijkt het wel of veel gemeenten zijn gaan beseffen dat er een natuurwet is. De Provincie staat als bevoegd gezag veel dichter bij de gemeente dan het Rijk. Vermoedelijk is dat de verklaring. Iedere Provincie is in theorie autonoom en regelt haar eigen natuurbeleid. In de praktijk zijn er veel overeenkomsten.

Als bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming betekent dat je als provincie je natuurtoetskader op orde moet hebben. Natuurtoetsen van initiatiefnemers moeten daar aan getoetst worden.

Dat natuurtoetskader is nog niet zo eenvoudig, want dat betekent dat je onder andere inzicht moet hebben in de gunstige staat van instandhouding van soorten om een ontheffingsaanvraag te kunnen afwijzen. De gebiedsgerichte aanpak natuur, waar een soortenmanagementplan de kern van vorm, kan uitkomst bieden.

Sommige provincies vinden het prettig om vooroverleg te hebben met gemeenten en andere proberen dat juist te voorkomen. Wanneer dergelijke besluiten niet verankerd zijn in een duidelijk beschreven proces dan kun je er als provincie nog steeds druk mee zijn.